مستندات و نمونه کدهای اتصال به وبسرویس


کلیه درخواست های ایجاد و شروع تراکنش باید به آدرس http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentRequest و کلیه درخواست های برسی وضعیت و Verify کردن تراکنش به آدرس http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentVerification ارسال شوند, لذا در کد نویسی دقت داشته باشید آدرس وب سرویس RestFul به شکل زیر خواهد بود :

Payment Request :
http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentRequest
Payment Verify :
http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentVerification


فرايند خريد ( Request )


سایت مبدا براي ایجاد و شروع تراکنش باید با توجه به جدول زیر, اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز را به آدرس http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentRequest و به شیوه POST ارسال نماید

پارامتر نوع وضعیت شرح
MerchantID string اجباری مرچنت آیدی در بخش " درگاهای من " در پنل کاربری شما در قابل مشاهده میباشد
Amount integer اجباری مبلغی که در تراکنش ارسال و قابل پرداخت میباشد, واحد مبلغ ارسالی تومان و حداقل مبلغ قابل پرداخت 100 تومان میباشد
InvoiceID string اختیاری شناسه, این شناسه پس از پرداخت برای سایت فروشنده ارسال خواهد شد
Description string اختیاری توضيحات مربوط تراكنش
Email string اختیاری آدرس ایمیل خریدار
Mobile string اختیاری شماره تماس خریدار
CallbackURL string اجباری صفحه بازگشت مشتري، پس از انجام عمل پرداخت

لیست داده هاي برگشتی در پاسخ به فرايند خريد ( Request )
پارامتر شرح
Status وضعيت درخواست كه در صورت موفقيت آميز بودن برابر 100 در غير اين صورت عددي منفي ميباشد که در صورت منفی بودن, تفصیر آن در تب کدهای برگشتی / خطا‌ها قابل برسی می باشد
Authority شناسه مرجع درخواست، درصورت موفق بودن داراي طوال 32 كاراكتر و در غير اينصورت خالي ميباشد
PaymentUrl لینکی که کاربر به منظور پرداخت باید به آن انتقال داده شود
PaymentForm فرم انتقال کاربر به لینک و صفحه پرداخت, خروجی این فرم به صورت HTML بوده که شامل لینک پرداخت می باشد و با فراخوانی آن کاربر به صورت خودکار به صفحه پرداخت هدایت خواهد شد

در صورت صحت داده ها ایده پی یک داده از نوع string به طول 32 کاراکتر ( که Authority نام دارد ) و یک داده با نام Status برابر 100 بر می گرداند و سایت پذیرنده پس از دریافت این داده ها، مشتري را به سایت ایده پی هدایت می نماید, توجه داشته باشید که در داده های برگشتی در صورتی که مقدار Status برابر با 100 نباشد, برابر با یک عدد منفی خواهد بود که شرح خطاهای هر عدد منفی را در تب کدهای برگشتی / خطاها مشاهده کنید.

بعد از پايان عمليات درسمت ایده پی, ایده پی وظيفه دارد كاربر را به سايت پذيرنده كه از طريق CallbackURL مشخص شده است بازگرداند.

بطور مثال در صورتی که مقدار Status برابر با 100 و مقدار Authority دارای یک کد 32 کاراکتری ( به عنوان مثال : F5122EEC8CA035EC3A3C7318B333BB28 ) باشد بمنظور اتصال به درگاه بانکی و انجام عملیات پرداخت کاربر باید به آدرس زیر هدایت شود :

http://idehpay.com/startPay/F5122EEC8CA035EC3A3C7318B333BB28


نمونه کد PHP ایجاد شناسه ی پرداخت ( Authority ) و ارجاع کاربر به درگاه پرداخت
<?php
$MerchantID 	= "XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
$Amount 	= 1000;
$InvoiceID 	= 10;
$Description 	= "Payment ID 10";
$Email 		= "buyer@example.com";
$Mobile 	= "09123456789";
$CallbackURL 	= "http://example.com/verify.php";

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentRequest');
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type' => 'application/json'));
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "MerchantID={$MerchantID}&Amount={$Amount}&InvoiceID={$InvoiceID}&Description={$Description}&Email={$Email}&Mobile={$Mobile}&CallbackURL=". urlencode($CallbackURL));
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$curl_exec = curl_exec($curl);
curl_close($curl);

$result = json_decode($curl_exec);

if (isset($result->Status) && $result->Status == 100)
{
	header("Location: {$result->PaymentUrl}");
} else {
	echo (isset($result->Status) && $result->Status != "") ? $result->Status : "Error connecting to web service";
}
?>


فرایند برسی وضعیت و نتیجه تراکنش ( Callback / Verify )


در صفحه CallbackURL پذيرنده وظيفه دارد درخواست معادل با Authority كه از طـرف ایده پی و بـه صـورت QueryString بـر روي CallbackURL ارسال شده يافته و وضعيت تراكنش ( Status ) كه از همين طريق ارسال شده است را از طریق متـد POST به آدرس http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentVerification ارسال نموده و پاسخ دریافتی را چـك نمايد و در صورت موفق بودن، پرداخت را ثبت و شماره تراكنش را به كاربر خريدار نمايش دهد ؛ در غير اينصورت پذيرنده موظف اسـت كـه بـا توجه به كد خطايي كه دريافت ميكند كاربر را از خطاي رخ داده مطلع سازد.

براي Verify کردن تراکنش باید اطلاعات و دیتاهای مورد نیاز را طبق جدول زیر به آدرس http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentVerification از طریق متد POST ارسال کند

پارامتر نوع وضعیت شرح
MerchantID string اجباری مرچنت آیدی در بخش " درگاهای من " در پنل کاربری شما در قابل مشاهده میباشد
Authority string اجباری كد يكتاي شناسه مرجع درخواست
Amount integer اجباری مبلغ فاکتور به تومان - مبلغ ارسالی باید با مبلغ اولیه فاکتور در زمان ایجاد تراکنش یکسان باشد

لیست داده هاي برگشتی در پاسخ به فرايند استعلام تراکنش ( Verify )
پارامتر شرح
Status وضعيت درخواست كه در صورت موفقيت آميز بودن برابر 100 در غير اين صورت عددي منفي ميباشد که در صورت منفی بودن, تفصیر آن در تب کدهای برگشتی / خطا‌ها قابل برسی می باشد
RefID در صورتي كه پرداخت موفق باشد؛ شماره تراكنش پرداخت انجام شده را بر ميگرداند
Amount در صورتي كه پرداخت موفق باشد؛ مبلغ پرداخت شده ( مبلغ به تومان می باشد ) را بر میگرداند
BuyerIP در صورتي كه پرداخت موفق باشد؛ IP خریدار را بر میگرداند
PaymentTime در صورتي كه پرداخت موفق باشد؛ زمان پرداخت تراکنش ( خروجی زمان پرداخت به صورت timestamp می باشد ) را بر میگرداند
MaskCardNumber در صورتي كه پرداخت موفق باشد؛ شماره کارت Mask شده خریدار ( شماره کارتی که پرداخت وجه توسط آن انجام شده است ) را بر میگرداند

در صورتی که مقدار بازگشتی Status برابر با 100 باشد تراکنش بدرستی انجام شده است در غیر اینصورت مقدار بازگشتی برابر با یک عدد منفی خواهد بود که شرح خطاهای مرتبط با هر عدد منفی بازگشتی را میتوانید در تب کدهای برگشتی / خطاها برسی کنید.

نکته توجه داشته باشيد كه به جز Status كه در متد PaymentVerification قرار دارد يك Status نيز به صورت QueryString به سايت پذيرنده ارسال ميگردد كه دو مقدار ثابت دارد "OK" و "NOK" در صورتي كه اين مقدار برابر "NOK" بود به اين معنا بوده كه تراكنش نا موفق بوده و يا توسط كاربر لغو شده است؛ پس در صورتي متد اتصال به وب سرویس و دریافت نتیجه تراکنش از طریق متد POST به آدرس http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentVerification' استفاده شود كه با QueryString مقدار Status برابر با "OK" باشد.


نمونه کد Callback و Verify کردن تراکنش
<?php
$MerchantID 	= 'XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX';
$Amount 	= 1000;

if (isset($_GET['Status']) && $_GET['Status'] == 'OK')
{
	$Authority 	= (isset($_POST['Authority']) && $_POST['Authority'] != "") ? $_POST['Authority'] : "";
	$InvoiceID 	= (isset($_POST['InvoiceID']) && $_POST['InvoiceID'] != "") ? $_POST['InvoiceID'] : "";

	$curl = curl_init();
	curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://idehpay.com/webservice/rest/PaymentVerification');
	curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type' => 'application/json'));
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, "MerchantID={$MerchantID}&Amount={$Amount}&Authority={$Authority}");
	curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	$curl_exec = curl_exec($curl);
	curl_close($curl);

	$result = json_decode($curl_exec);

	if (isset($result->Status) && $result->Status == 100)
	{
		echo 'Transation success. Amount : '. $result->Amount .' Toman AND RefID : '. $result->RefID;
	} else {
		echo (isset($result->Status) && $result->Status != "") ? $result->Status : "Error connecting to web service";
	}
} else {
	echo 'Transaction Canceled By User';
}
?>